Tuesday, 17 November 2015

Akauntabiliti dan Hubungannya Dengan Pembangunan Insan

Oleh: Siti Shafia Subrai

Artikel ini bertujuan untuk memperjelas tentang hubungan antara nilai akauntabiliti dan pembangunan insan dalam kehidupan. Penelitian diberikan kepada dua aspek utama iaitu aspek-aspek yang ditekankan dalam pembangunan insan dan  pendekatan untuk memupuk nilai akauntabiliti dalam  pembangunan insan.

Abdul Rahman Embong (2007) menyatakan pembangunan insan dapat difahami maksud pemerkasaan insan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, akauntabiliti dari perspektif lazim dapat didefinisikan sebagai Akauntabiliti merupakan satu prinsip melibatkan individu yang berkuasa dikawal kuasa oleh peraturan dan norma yang berada di dalam mahupun luaran organisasinya (Chandler& Plano, 1988). Menurut Muhamad Ali Embi (2003), pencapaian akauntabiliti tidak akan terlaksana dengan adanya pelbagai peraturan dsn prosedur yang ketat. Sebaliknya, ia bergantung kepada garis panduan yang dibentuk untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Akauntabiliti menurut Islam pula melihat setiap muslim bertanggungjawab terhadap segala perkara dan amalan yang dilakukan terhadap Allah (SWT) (Syed Omar Syed Agil, 1994). Hal ini adalah  berpaksikan ayat al- Quran yang bermaksud :-
“Sesiapa yang berbuat kebaikan, meskipun sebesar zarah akan dilihatnya balasan kebaikan itu dan sesiapa yang melakukan kejahatan meskipun seberat zarah, akan dilihatnya balasan kejahatan itu (dalam catatan amalnya).”
(Az- Zalzalah 99:7-8)

Berdasarkan Syed Omar Syed Agil (1994) lagi, ayat al-Quran ini merumuskan tiga ciri akauntabiliti dalam Islam iaitu:
1. Setiap insan mempunyai akauntabiliti terhadap sebarang perbuatan baik buruk yang dilakukan  tanpa mengira sama ada ia nyata dan tersembunyi mahupun perkara kecil atau besar .
2. Akauntabiliti setiap amalan hanyalah kepada Tuhan iaitu Allah SWT
3. Setiap amalan baik akan diberi ganjaran manakala amalan buruk juga diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya sebagai hukuman dan pengajaran kepaada insan itu sendiri.
Hal ini menbuktikan bahawa manusia tidak boleh lari dari pengawasan Allah SWT lantaran konsep ganjaran dan hukuman tidak hanya diamalkan dalam konteks kehidupan di dunia tetapi juga di akhirat nanti berdasarkan perhitungan Allah SWT Yang Maha Adil. Oleh itu, pengkaji memahami akauntabiliti dari sudut pandangan Islam adalah setiap insan dipertanggungjawabkan ke atas baik buruk perbuatannya di  hadapan Allah SWT pada hari akhirat kelak.

Nilai akauntabiliti ini boleh diterapkan melalui tiga aspek berikut.:-

1. Aqidah
Dalam aspek ini, nilai akauntabiliti dapat membawa kepada pengukuhan aqidah insan. Keyakinan terhadap Allah yang Maha Berkuasa ini selari dengan sifat Allah SWT iaitu wujud dan salah satu daripada nama-nama Allah iaitu Yang Maha Melihat. Menerusi nilai akauntabiliti, seseoramg insan akan menyedari bahawa Allah itu wujud dan setniasa melihat setiap gerak-geri hamba- Nya. Firman Allah yang bermaksud:-
Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy; Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya; dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan Ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.

(Surah al- Hadid: 57:4)
Hal ini akan membawa kepada proses mengenal Allah sebagai pencipta sekalian alam seterusnya mempamerkan keagungan Allah SWT. Tambahan pula, kekuasaan Allah yang luas tanpa batasan juga menimbulkan rasa takut kepada Allah yang Maha Besar. Justeru, setiap insan harus taat setia dan bergantung harap kepada-Nya.

2.. Ibadah
Dalam aspek ibadah, kauntabiliti yang ditujukan semata-mata kerana Allah juga mempengaruhi kualiti sesuatu ibadah tersebut. Akauntabiliti atau rasa tanggungjawab terhadap Allah ini memberi impak yang positif selaras dengan tujuan  hidup dan penciptaan manusia iaitu beribadah kepada_Nya. Oleh itu pembangunan insan dapat dipupuk apabila adanya usaha pemantapan ibadah seperti  berusaha untuk solat di awal waktu, cuba untuk mengekalkan khusyuk dalam solat di samping meletakkan sandaran bahawa setiap perbuatan manusia dilakukan semata-mata kerana Allah melalui niat dalam perbuatan tersebut.

3. Akhlak
Dari sudut akhlak, akauntabiliti dapat memupuk pembangunan insan melaui sifat amanah yang juga selari dengan salah satu sifat wajib bagi rasul melalui penanaman sifat amah dalam menjalankan setiap tugas.Sifat sabar juga merupakan cerminan akhlak yang baik apabila seseorang insan mengamalkan sifat sabar dalam kehidupannya. Contohnya, seseorang insan semengnya dianjurkan untuk bersabar dalam mematuhi setiap  peraturan dan perlu bersabar dalam menjauhi larangan Allah dan Allah tetap memberi ganjaran yang setimpal. Firman – Nya:-
Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar
(Surah al Baqarah: 2:153)

 Akauntabiliti juga mendorong seseorang insan bekerjasama dan lebih bertoleransi dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab dalam sesebuah organisasi.

Oleh itu, mekanisme pemupukan akauntabiliti  adalah dengan proses tazkiyyatun nafs. Fadzila Azni Ahmad (2013) menyatakan proses penyucian jiwa boleh dilaksanakan melalui tiga proses utama iaitu, bermula dengan proses Takhalli iaitu proses menyingkirkan sifat-sifat yang keji dalam diri. Seterusnya diikuti dengan proses Tahalli iatu proses pengisian jiwa dengan  mengamalkan sifat-sifat terpuji. Sekiranya kedua-dua perkara tersebut dilaksanakan dengan penuh berdisiplin dan semangat juang yang berterusan (istiqamah), hal ini akan menimbulkan  rasa kehambaan dalam diri individu yang dikenali sebagai Tajalli. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2002), kesungguhan yang kuat dalam proses tazkiyah al-nafs ini akhirnya akan membentuk sahsiah terpuji yang unggul bukan sahaja kepada Allah SWT  dan kepada manusia serta makhluk  yang sekurang-kurangnya mempunyai iman ayyan dan nafsumutmainnah sebagai paksi kekuatan jiwa. Justeru, peranan proses tazkiyyatunnafs sebagai mekanisme terbaik pemupukan nilai akauntabiliti dalam pembangunan insan diyakini dapat melahirkan insan budiman yang dapat memberi manfaat kepada agama bangsa dan negara berpaksikan ajaran Islam.

Sebagai kesimpulannya, akauntabiliti bukan sekadar nilai positif yang perlu diamalkan dalam hal-hal mentadbir urus kehidupan tetapi juga berperanan penting dalam memacu pembangunan insan  kea rah pemantapan aqidah, ibadah dan akhlak yang lebih baik. Perkara ini adalah penting demi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat seterusnya mendapat keredhaan Allah SWT.

Akauntabiliti Memantapkan Kualiti Insan Terpuji.

Bibilografi :-
Fadzila Azni Ahmad (2013). Konsep Pengurusan Institusi Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Syukri Salleh (2002). Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Ab Aziz  Mohd Zin (2010) Pembangunan Insan Melalui Pemerkasaan Dakwah. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Muhamad Ali Embi (2003) Konsep asas Pengurusan Sumber Manusia: Penggunaan Konsep. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Syed Omar Syed Agil (1994). Sistem Akauntabiliti Dalam Pengurusan Islam.Kuala Lumpur. Institut Perkembangan Minda.
Chandler, Ralph C. & Plano Jack C., (1988). The Public Administration Dictionary2nded California.ABC-CLIO.

Sunday, 3 May 2015

Pelaksanaan Latihan Dalam Konteks CSR dari Perspektif Islam

Tugasan Blog SYW501
Oleh : Siti Shafia binti Subrai
P-SM0054/14

Artikel ini ditulis untuk mengutarakan peranan latihan sebagai satu bentuk pengurusan tanggungjawab sosial korporat (CSR). CSR boleh ditakrifkan sebagai tanggunjawab syarikat swasta yang menjalankan sesebuah perniagaan kepada masyarakat yang melangkaui batasan produk dan perkhidmatan. Pengertian CSR dari perpektif Islam pula ialah tanggungjawab sosial sesebuah perniagaan khususnys syarikat swasta terhadap pihak berkepentingan yang terdiri daripada gabungan 3 elemen utama iaitu manusia, keseimbangan alam dan keuntungan. Hal ini dilihat melalui rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh sesebuah agensi perniagaan swasta terhadap kesejahteraan masyarakat. Malah ia turut memberi tumpuan untuk kelestarian lingkungan kehidupan di sekelilingnya dalam masa yang sama menjana keuntungan. Kebanyakan syarikat mempunyai cara pelaksanaan CSR mereka yang tersendiri. Lazimnya, syarikat swasta dan agensi- agensi koprat memilih untuk melaksanakan CSR bagi syarikat mereka dengan memberikan sumbangan secara terus di samping memberi sokongan kepada kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan lain-lain. Namun demikian, organisasi menganggap latihan adalah sebahagian daripada pelaburan dalam pembangunan sumber manusia demi kepentingan perniagaan (Badrul Aziz Muhammad, 2011).

Salah satu contoh syarikat swasta yang menjalankan tanggungjawab sosial korporat perniagaan mereka dengan memberi latihan ialah syarikat makanan segera yang terkemuka iaitu KFC. Selain memberi latihan kepada mereka yang berminat untuk berkhidmat dengan KFC, pihak KFC juga melatih dan menerima pekerja dari kalangan orang kelainan upaya (OKU) yang bersama-sama menyertai KFC dalam program komuniti prihatin yang dijalankan oleh syarikat berkenaan. KFC cawangan Sentul Raya di Kuala Lumpur merupakan restoran khusus yang dikendalikan sepenuhnya oleh orang kelainan upaya (OKU) pekak dan bisu.


Dari perspektif Islam, pelaksanaan CSR merupakan aplikasi ajaran Islam melalui sifat al Haq iaitu Allah sebagai pemilik yang mutlak dan manusia pula adalah pemilik sementara sebagai penerima amanah.Pelaksanaan CSR melalui pemberian latihan juga mencerminkan aplikasi sifat-sifat mahmudah yang dituntut oleh Islam antaranya ialah adil, amanah, dan ihsan.

Adil
Sifat adil dapat dilihat dalam pelaksanaan CSR melalui keterbukaan dalam memberi latihan kepada golongan OKU. Walaupun OKU adalah golongan minoriti, namun mereka berhak untuk menerima latihan dan bekerja. Hal ini menunjukkan sifat adil dalam pengurusan organisasi perniagaan apabila syarikat korporat mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana yang dilakukan oleh pihak KFC untuk berlaku adil kepada komuniti dengan menerima serta melatih orang normal dan golongan OKU sebagai sebahagian daripada warga kerja KFC.

Amanah
Syarikat-syarikat yang mengamalkan CSR perlu.sentiasa memelihara amanah masyarakat dengan mengeluarkan produk yang berkualiti, menghindari penipuan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam mentadbir urus sesebuah organisasi perniagaan. Pihak syarikat juga harus amanah terhadap pekerja-pekerja mereka. Pelaksanaan CSR dengan memberi latihan kepada pekerja dilihat sebagai sebahagian daripada amanah majikan untuk melatih para pekerjanya dalam usaha meningkatkan tahap kecekapan pekerja yang jelas memberi kesan kepada pembangunan diri manusia itu sendiri yang membentuk keseimbangan kerana saling memerlukan dari segi perkembangan ekonomi seterusnya meningkatkan keuntungan dan mengukuhkan jenama syarikat. Di samping itu, latihan yang diberikan juga berperanan untuk mendidik pekerja supaya lebih amanah dalam bekerja juga bekerja untuk memenuhi amanah Allah seperti memberi nafkah kepada keluarga, memenuhi keperluan masyarakat dan sebagainya.

Ihsan
Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan dilihat sebagai keindahan dan kesempurnaan dalam sistem sosial kerana menjaga kebajikan senua pihak Perniagaan yang berlandaskan sifat ihsan dimaksudkan sebagai perniagaan yang proses niat untuk kebaikan, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan yang lebih kepada pihak-pihak berkepentingan. Islam menganjurkan nilai-nilai kemanusiaan dan perbuatan kebajikan agar amal yang dilakukan memberi nilai tambah dan mengangkat darjat insan sejagat. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan semangat ihsan akan diperoleh apabila individu atau masyarakat saling bergabung dengan semangat ibadah dan berbuat baik demi meraih redha Allah swt. Dalam konteks latihan, hal ini selari dengan tuntutan Islam yang menyarankan untuk sentiasa berbuat baik dan bersikap prihatin. Keprihatinan syarikat-syarikat swasta yang menjalankan tanggungjawab sosial korporat dengan memberi latihan dan menerima pekerja OKU khususnya, telah disambut baik oleh pelbagai pihak supaya mencontohi nilai ihsan yang diamalkan dalam pengurusan organisasi mahupun perniagaan.
Kesimpulannya, Islam sangat menyokong pelaksanaan CSR sebagai mekanisma untuk mengatasi masalah sosial seperti pengangguran dengan memberi latihan untuk meningkatkan pembangunan diri insan dan kebolehpasaran dalam pekerjaan seterusnya membantu membela nasib golongan yang memerlukan dan tidak berkemampuan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dalam masa yang sama menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia lain di samping memelihara sumber alam demi kepentingan bersama.

Tangan Yang Memberi Lebih Baik Dari Yang Menerima
Wallahualam.


RUJUKAN:-

1. Najmudin Ansorullah SHI, Corporate Social Responsibiliti dari Perspektif Islam. Diakses pada 3 Mei 2015 daripada http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=750:corporate-social-responsibility-dalam-perspektif-islam&catid=8&Itemid=103

2. Badrul Aziz Muhammad, 2011.Training at Telekom Malaysia Diakses pada 25 April 2015 daripada http://eprints.utm.my/39160/1/BadrulazizMuhammadMFPPSM2012ABS.pdf

Sunday, 12 April 2015

Latihan Sebagai Pemacu Kesatuan Ummah

Tugasan Blog SYW501
Oleh : Siti Shafia binti Subrai
P-SM0054/14

Artikel ini ditulis untuk  menyingkap peranan latihan sebagai pemacu kesatuan ummah. Dalam era modenisasi ini khususnya, latihan  berperanan penting dalam aspek sosial. Perkara ini seiring dengan harapan negara yang berhasrat untuk melahirkan masyarakat yang produktif..Berikutan itu latihan dilihatsebagai salah satu usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Peranan latihan dalam aspek sosial dapat digambarkan melalui fungsi- fungsi latihan itu sendiri, iaitu :-

1. Memajukan diri insan


Latihan dapat  membantu memajukan diri insan kerana latihan tidak tertumpu kepada melatih para pekerja sahaja tetapi juga golongan remaja yang menjadi pelapis untuk membagunkan masyarakat. Kemahiran yang dimiliki oleh seseorang remaja akan berperanan sebagai nilai tambah dalam diri merka lantaran kemajuan masyarakat bermula dari dalam diri seseorang insan. GIATMARA misalnya, merupakan sebuah agensi yang memberi latihan kepada golongan bumiputera muslim khususnya untuk meningkatkan kemahiran melalui pelbagai kursus latihan yang ditawarkan. Hal ini termasuklah bidang pembuatan, automotif, kemahiran menjahit dan sebagainya. Kemahiran yang dimiliki kelak akan dapat meningkatkan kebolehan dan produktiviti untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam pelbagai bidang seterusnya menyatukan  ummah itu sendiri. Situasi ini selaras dengan firman Allah yang bermaksud :-

2. Agen sosialisasi  insan

Latihan juga berupaya menjadi agen sosialisasi insan. Perkara ini tergambar melalui kebersamaan sesuatu kumpulan umat masyarakat ketika menjalani latihan. Situasi ini dapat dilihat melalui latihan dalam kumpulan yang memerlukan perkongsian idea antara ahli kumpulan berkenaan. Percambahan idea yang wujud apabila saling berkongsi pendapat semasa menjalani latihan menjadikan mereka saling mengenali, mudah bekerjasama untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Keadaan ini seterusnya meningkatkan keyakinan diri insan dan memupuk kemahiran untuk bermasyarakat. Perkara ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan melalui penyertaan dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan di sekeliling kita. Galakan untuk menyertai pelbagai aktiviti sebegini mampu menjadi agen sosialisasi bukan hanya semasa menjalani latihan sebaliknya untuk jangka panjang yang akhirnya menyatukan ummah.

3. Menjana sumber pendapatan

Latihan turut berperanan untuk menjana sumber pendapatan umat Islam Kepakaran yang dimiliki hasil dari latihan akan membantu meningkatkan pendapatan  umat melalui perniagaan. Terdapat sebuah hadis yang sering digunakan bagi menggalakkan masyarakat Islam menceburi bidang perniagaan. Hadis tersebut dicatatkan oleh Imam al Ghazali di dalam kitabnya yang terkenal, Ihya’ ‘Ulumuddin:-


Hadith ini mursal sebagaimana disebut oleh Al Iraaqi dalam takhrij Ihyaa' 2/79.

Situasi ini dapat menyatukan ummah kerana mereka saling melengkapi dalam usaha memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing di samping melaksanakan tuntutan fardhu kifayah yang dianjurkan oleh Islam.

4. Memakmurkan bumi Tuhan

Latihan juga berperanan sebagai mekanisme untuk memakmurkan bumi Allah. Hal ini bertepatan dengan salah satu elemen tasawur Islam iaitu sumber alam sebagai makhluk Allah SWT. Allah SWT adalah Pencipta dan Pemilik segala sumber alam. Walaupun sumber alam itu diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi hak mutlak-Nya. Namun begitu, kesemuanya ditundukkan Allah SWT untuk kegunaan manusia. Allah SWT mencipta sumber alam bertujuan supaya manusia beriman dan sedar tentang sifat Allah SWT yang Pengasih dan Penyayang (Muhammad Syukri Salleh 2003c:63). Sumber alam ini juga sebagai tanda nikmat dan ujian Allah SWT terhadap manusia dan makhluk lain. Oleh yang demikian, manusia perlu melaksanakan tanggungjawab dengan baik untuk mengurus sumber alam berlandaskan syariat Islam. Dalam konteks latihan, hal ini menunjukkan bahawa kemahiran yang dimiliki memberi peluang kepada kita untuk memakmurkan bumi Allah melalui perniagaan umpamanya sekali gus  memanfaatkan sumber alam yang dikurniakan untuk saling memberi manfaat kepada insan lain seterusnya membawa kepada penyatuan ummah.

Sebagai kesimpulan, keperluan terhadap latihan amat penting dalam aspek sosial  kerana ia memacu ke arah penyatuan ummah. Perkara ini digambarkan dalam peranan-peranan latihan yang memberi kesan mendalam bermula dari dalam diri insan itu sendiri untuk dipupuk secara berterusan ketika keberadaannya bersama masyarakat dalam usaha membangunkan dan mengukuhkan penyatuan umat Islam dalam pelbagai aspek.

Latihan Berkesan Meningkatkan Kemajuan Komuniti Insan
Wallahua’lam.

RUJUKAN:-
Muhammad Syukri Salleh (2003). Tujuh Prinsip Pembangunan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Edition Sdn. Bhd.

Monday, 6 April 2015

Solat dan Hubungannya Dengan Latihan Dalam Kehidupan


Tugasan Blog SYW501
Oleh : Siti Shafia binti Subrai
P-SM0054/14


Artikel ini ditulis untuk melihat secara khusus hubungan antara solat dan latihan dalam kehidupan seharian. Solat adalah ibadah agung yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, Solat juga adalah ibadah yang terpenting setelah dua kalimah syahadah. Pada hakikatnya umum mengetahui bahawa solat lima waktu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat. Kewajipan menunaikan solat lima waktu dinyatakan dalam firman Allah yang berikut :-

Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah sembahyang itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya.
(An-Nisa 104:3)

Terdapat pelbagai sebab turunnya perintah kewajipan bersolat. Sabda Rasulullah yang bermaksud:-

Barangsiapa yang mengerjakan soalat tanpa membaca Ummul Qur’an di dalamnya, maka solatnya masih mempunyai hutang dan tidak sempurna” Tiga kali. Ditanyakan kepada Abu Hurairah,” Kami berada di belakang imam?” Maka dia menjawab, “Bacalah Ummul Qur’an dalam dirimu, kerana aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Allah berfirman, ‘Aku memerintahkan solat antara Aku dengan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, ‘Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.’ Maka Allah berkata, ‘Hambaku memujiku.’ Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang.’ Allah berkata, ‘Hambaku memujiku.’ Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Pemilik hari kiamat.’ Allah berkata, ‘Hambaku memujiku.’ Selanjutnya Dia berkata, ‘Hambaku menyerahkan urusannya kepadaku.’ Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Hanya kepada-Mu aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan.’ Allah berkata, ‘Ini adalah antara Aku dengan hambaku. Dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta’. Apabila hamba tersebut mengucapkan, ‘Berilah kami petunjuk jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat.’ Allah berkata, ‘Ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta.” (HR. Muslim no. 598)

Solat mempunyai pelbagai hikmah dan fungsinya yang tersendiri.Antara fungsi- fungsi solat adalah sebagai latihan kepada seorang insan untuk:-

1.  Mematuhi peraturan

Solat dapat melatih manusia untuk mematuhi peraturan. Solat menjadi simbol ketaatan hamba kepada tuhannya. Ketaatan memerlukan latihan supaya terus sebati dalam diri Apabila seseorang itu bersolat, situasi ini menunjukkan bahawa ia berusaha untuk menghindari diri dari api neraka dengan melakukan segala perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Hal ini selaras dengan firman Allah yang bermaksud:-

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.
(At-Taharim 66:6)

2.  Menepati masa

Solat juga dapat melatih manusia untuk menepati masa. Hal ini selaras dengan saranan Islam yang menuntut umatnya supaya solat diawal waktu. Sabda Rasulullah SAW:-

"Solat pada awal waktu dari awalnya mendapat keredhaan Allah dan di akhirnya mendapat keampunan Allah." (Riwayat al-Tirmizi Sahih ibn Hibban no 1475)

Solat 5 waktu juga menjadi satu bentuk latihan yang berperanan sebagai peringatan untuk diri sendiri supaya menjaga waktu solat dan seterusnya solat di awal waktu. Ketika memandu pada waktu Maghrib misalnya, seseorang yang telah menjadikan solat diawal waktu sebagai rutin harian akan mempunyai kesedaran untuk berhenti seketika bagi menunaikan solat. Hal ini adalah implikasi dari latihan yang membentuk pemikiran manusia untuk patuh kepada Allah melalui pelaksanaan solat diawal waktu.

3.  Menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin

Solat juga secara simboliknya dapat melatih manusia untuk mematuhi arahan ketua dan menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin. Keadaan ini ditunjukkan melalui tuntutan solat berjemaah. Daripada Ibnu Umar r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sembahyang berjemaah itu lebih afdhal daripada sembahyang bersendirian dengan dua puluh tujuh kali ganda". Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:-

“Sembahyang berjemaah itu lebih afdhal daripada sembahyang bersendirian dengan pahala sebanyak 27 darjat”. (HR Bukhari No. 645, Muslim No. 650)

Solat berjemaah memerlukan manusia untuk berdiri dalam saf atau barisan yang lurus di belakang imam dan menuruti segala perbuatan imam secara praktikal. Para makmum juga tidak boleh mendahului imam.

4.  Berorganisasi dalam masyarakat

Malah, solat berjemaah juga melatih manusia berorganisasi di dalam sebuah institusi iaitu masjid. Ketika hendak solat, makmum diminta untuk meluruskan saf. Hal ini merupakan satu bentuk penyatuan masyarakat untuk bekerjasama melakukan ibadah solat berjemaah selain menunjukkan persamaan taraf sebagai hamba Allah tanpa mengira pangkat dan kedudukan.

5. Fokus dalam setiap perkara

Paling penting, solat turut melatih manusia untuk fokus dalam segala perkara. Perkara ini adalah kesan dari pelaksanaan rukun tertib. Tertib ialah kesinambungan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Tertib wajib mempunyai susunan yang teratur setiap perkara yang ditetapkan tanpa boleh didahulukan atau dikemudiankan bermula dari takbir sehingga salam. Rukun tertib ini berperanan sebagai latihan kepada jiwa kita agar sentiasa fokus dan peka dengan disiplin dalam hidup. Mendengar satu persatu bacaan sendiri bermula dari takbir dan semua bacaan pada semua rukun, Kemudian, mendengar  semua bacaan imam termasuk takbir bertukar rukun, otak semestinysa akan memberi tumpuan kepada apa yang didengar walaupun tidak memahami bacaan itu. Manakala penglihatan yang biasanya ‘meliar’ ketika di luar solat, juga otak akan memberi fokus apabila mata terfokus pada tempat sujud sahaja. Proses yang sengaja berusaha kekal melihat pada tempat sujud ini, ini juga dinamakan khusyuk. Dalam perbuatan solat, tumpuan akan bertambah apabila mengimaginasikan Kaabah, serta mengimaginsaikan bentuk-bentuk ayat yang sedang dilafaz ketika solat.
.
Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahawa menunaikan solat lima waktu bukan hanya sekadar kewajipan yang berfungsi untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan penciptanya, tetapi juga mempunyai hubungan rapat dalam mengatur hidup seseorang bagi mengubah dan melatih perlakuan manusia untuk menjadi lebih baik seterusnya membawa kepada salah satu bentuk penyucian jiwa dalam usaha melahirkan insan kamil  yang diredhai Allah.

Kesempurnaan Solat Memantapkan Keperibadian Insan Beriman
Wallahua’lam.

RUJUKAN:-
Jaafar Salleh (2014). Rahsia Vokal dan Pergerakan Solat. Diakses pada 4 April 2015 daripada http://www.addeen.my/index.php/lelaki-wanita/kesihatan/item/158-rahsia-vokal-dan-pergerakan-solat

Majlis Agama Islam Selangor, Khutbah Jumaat 5 Mac 2013: Kepentingan Solat dalam Kehidupan Seharian. Diakses pada 5 April 2015 daripada http://emasjid.jais.gov.my/uploads/uploads/manualkhutbahmultimedia05032013.pdf

Suhari (2010). Nilai- Nilai Pendidikan Ibadah Shalat : Kajian Tafsir al- Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab. Diakses pada 5 April 2015 daripada http://digilib.uin-suka.ac.id/6857/1/BAB%20I%20dab%20BAB%20IV.pdf


Monday, 30 March 2015

Latihan Sebagai Medium Pembangunan Insan

Tugasan Blog SYW501
Oleh : Siti Shafia binti Subrai
P-SM0054/14

Artikel ini ditulis untuk mengupas peranan latihan dalam konteks pembangunan insan. Hal ini selaras dengan definisi latihan yang dikemukakan oleh  Nik Nur Munirah (2010)  iaitu latihan  merupakan  suatu pengalaman pembelajaran  yang bertujuan untuk mencapai perubahan secara relatifnya berkekalan agar kebolehan menjalankan tugas akan bertambah baik. Malah, keperluan terhadap bidang latihan juga dilihat sebagai suatu lapangan utama untuk membangunksn organisasi (Khairun Niza Anuar,t.t.) Hal ini selaras dengan matlamat latihan untuk meningkatkan kemahiran dan tahap pencapaian seseorang seterusnya menggalakkan pembangunan insan yang cemerlang. Situasi ini dapat dilihat melalui nilai-nilai positif yang dapat dipupuk dalam usaha meningkatkan pembangunan insan semasa menjalani latihan. Antaranya :-

1. Pembangunan Sahsiah 

Latihan juga dapat menymbang kearah pembangunan sahsiah terpuji melalui sifat sifat mahmudah seperti hormat- menghormati, bekerjasama dalam pasukan, dan saling membantu antara satu sama lain. Perkara ini seiring dengan firman Allah yang bermaksud:-
“…Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya)”.
(al –Maidah 5:2)

2. Mengamalkan Nilai-Nilai Islam

Latihan  juga mampu menggalakkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kalangan pesertanya. Program membudayakan al- Quran umpamanya, dapat melatih para peserta untuk istiqamah dan membiasakan diri lebih rajin membaca al-Quran. Seterusnya,perkara ini dapat membentuk insan yang  membangun dengan al- Quran apabila menjadikannya sebagai paksi dalam melakukan segala perkara  di dalam kehidupan.

3. Cinta Kepada Ilmu

Sikap cinta kepada ilmu  dapat dipupuk  semasa menjalani latihan kerana ia juga merupakan salah satu cabang ilmu yang mampu meningkatkan kemahiran dan kualiti pembangunan insan. Perkara ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang bermaksud:-

[HR Al-Bukhari 3/1275 no 3274]
sumber

Melalui penyampaian tazkirah dalam seminar atau kursus latihan, para peserta akan diberikan pengisian rohani dalam latihan yang dijalankan. Santapan rohani dalam menjalani latihan ini juga berperanan sebagai peringatan yang meresap dalam sanubari untuk sentiasa kembali kepada Tuhan dalam setiap perkara yang dilakukan agar senuanya diterima sebagai ibadah kerana Allah.

4. Menjaga masa dan hormati waktu Solat


Pelaksanaan latihan juga menuntut peserta untuk sentiasa menepati masa selaras dengan kehendak Islam yang mengajurkan kita supaya menepati masa. Firman Allah dalam Surah al- Asr yang bermaksud:-

Situasi ini  juga dapat mendidik insan untuk mengurus masa dengan baik di samping sentiasa menjaga dan menghormati waktu solat seterusnya solat di awal waktu bukan sahaja ketika berprogram atau menjalani latihan, tetapi juga semasa menjalankan tugas dalam kehidupan seharian.  Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:-

Hendakkah aku khabarkan kepada engkau segala urusan, tiangnya dan puncak ketinggiannya? Saya (Mu’adz) berkata: Pasti sahaja wahai Rasulullah! Jawab Rasulullah: Kepala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat dan puncak ketinggiannya adalah jihad. – Hadith riwayat Ahmad, al-Tirmizi, Ibn Majah, al-Daruquthni dan al-Thabrani bersumberkan daripada Mu'az bin Jabal r.a. Disahihkan oleh Syeikh al-Albani dalam Shahih Sunan al-Tirmizi (no. 2616).

Kesimpulannya, daapatlah dirumuskan bahawa, pelaksanaan latihan memainkan peranan yang utama sebagai medium pembangunan insan implikasi dari  disiplin yang terbentuk sebagai tunjang  menjadi pemangkin kepada kemahuan untuk menerapkan  nilai-nilai Islam dalam kehidupan,  membangkitkan semangat cinta kepada ilmu serta bijak dalam mengurus  masa seterusnya menjaga dan menghormati waktu solat dalam segala hal.

Disiplin itu perlu kerana masa amat berharga.
Masa berharga perlu seiring dengan usaha,
Semangat dan usaha semua kerana- Nya,
Barulah terhasil pembangunan insan berwibawa. J
Wallahua’lam.

RUJUKAN:-
Khairun Niza  Mohd Anuar (t.t), Pemindahan Latihan dan Pembangunan Dalam Koperasi. Diakses pada 29 Mac 2014 daripada http://www.mkm.edu.my/documents/10157/bc0a4fca-7ec4-4d6e-9204-71b9fdd6c89f  

Nik Nur Munirah (2010), Rekabentuk Latihan. Diakses pada 29 Mac 2014 daripada http://www.scribd.com/doc/28695587/rekabentuk-latihan-1#scribd

Sunday, 22 March 2015

Objektif & Tujuan Pelaksanaan Latihan

Tugasan Blog SYW501
Oleh : Siti Shafia binti Subrai
P-SM0054/14

Artikel ini ditulis untuk menggariskan tujuan-tujuan pelaksanaan sesuatu latihan kepada para pekerja lantaran kakitangan yang serba boleh merupakan tonggak kecemerlangan organisasi di dalam sesebuah institusi, khususnya institusi Islam  Pelaksanaan latihan mempunyai objektifnya yang tersendiri iaitu:-

1.      Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja.

Latihan bertujuan untuk memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu bidang kerjaya seterusnya meningkatkan mutu pekerja  yang berdaya saing dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab mereka. Perkara ini sejajar dengan tuntutan Islam supaya menuntut ilmu termasuklah ilmu dalam bekerja, seperti yang dinyatakan melalui hadis berikut:-

Kemahiran yang dimiliki oleh pekerja hasil dari pelaksanaan latihan merupakan nilai tambah dalam diri yang akhirnya akan menjadi aset berharga bagi sesorang insan. Hal ini dapat menggalakkan para pekerja ke arah yang lebih baik dan menjalankan tugas dengan lebih bertanggungjawab kerana- Nya. Firman Allah yang bermaksud :-

Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy; Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya; dan apa yang diturunkan dari langit serta apa yang naik padanya. Dan Ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
 (Al Hadid 57:4)
2.      Membantu pekerja baharu dan pekerja sedia ada untuk menyesuaikan diri dengan kehendak sesuatu kerja baharu dalam organisasi.

Latihan juga berfungsi melatih para pekerja yang sedia ada dan juga pekerja yang baharu berkhidmat untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja berdasarkan jawatan yang disandang. Perkara ini selaras dengan pendapat G. A. Cole (1983), keperluan latihan timbul apabila terdapat kekurangan pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan tingkahlaku dalam kalangan pekerja jika dibandingkan dengan kehendak pekerjaan, atau keperluan organisasi akibat dari transformasi. Tambahan pula, latihan dapat mengubah pengetahuan menjadi amalan dalam usaha membiasakan sesuatu perkara mengikut sesuatu skop kerja baharu dalam organisasi.

3.Menyelesaikan Masalah Ummah

Latihan dilihat berfungsi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ibrahim (1996) menyatakan bahawa tujuan latihan dilaksanakan adalah untuk mencari penyelesaian masalah yang timbul pada masa kini di samping berperanan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin wujud kerana perubahan ke atas produk, sistem dan cara kerja dalam organisasi. Dalam bidang automotif umpamanya, latihan teknikal diberikan kepada para pekerja  yang mempunyai kemahiran yang betul untuk menyelenggara membaikpulih sesebuah kenderaan keluaran syarikat tersebut dengan lebih baik selaras dengan pengeluaran produk terbaharu mereka di samping meyakinkan pelanggan dalam memberi kualiti perkhidmatan terbaik seterusnya menarik minat pengguna untuk terus setia menggunakan kenderaan dari jenama berkenaan.

Dalam institusi Islam, latihan yang diberikan kepada petugas Islam seperti kakitangan di pusat zakat contohnya, kepakaran yang dimiliki ini mampu membantu menyelesaikan masalah pengagihan zakat kepada para asnaf seterusnya memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Hal ini selaras dengan hadis yang bermaksud :-

4. Meningkatkan  Prestasi  Organisasi

Latihan yang diberikan kepada para pekerja juga bertujuan meningkatkan prestasi organisasi itu sendiri melalui kecemerlangan reputasinya apabila kecekapan pekerja dapat diperbaiki. Bertitik tolak daripada situasi di atas,  kepercayaan pelanggan dapat diraih seterusnya membawa kepada peningkatan kuantiti dan kualiti output dalam sesebuah organisasi selain menambahkan manfaat dan keuntungan.

Namun begitu, latihan yang bertujuan meningkatkan prestasi organisasi ini boleh diaplikasikan dalam meningkatkan prestasi organisasi dalam institusi  Islam. Institusi masjid misalnya, para jemaah di sesebuah  kariah masjid adalah berperanan sebagai “pekerja’ di masjid berkenaan. Sekiranya komuniti masjid tersebut mengamalkan penjagaan kebersihan yang dituntut oleh Islam sebagaimana hadis berikut :- 

Perkara ini juga memberi imej positif terhadap organisasi di dalam institusi masjid yang mampu menjadi qudwah hasanah kepada masyarakat luar.

Secara tuntas, kepelbagaian tujuan pelaksanaan latihan dapat memenuhi keperluan pembangunan Islam sejagat.

Latihan Berkualiti Melahirkan Institusi Berintegriti
Wallahua’lam.

RUJUKAN:-
Khairunneezam Mohd Noor (2004), Konsep Program Latihan Sumber Manusia, dalam Shamsul Bahri Andi Galigo, Khairunneezam Mohd Noor, Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali, Rozita Abdullah (2004), Membangun Masyarakat Moden yang Berilmu dan Berakhlak, Penerbit USIM: Kuala Lumpur.

Wan Idros Wan Sulaiman (2001). Pembangunan Personalia Dalam Latihan dan Pembangunan: Antara Realiti dan Formaliti Keberkesanan Tugas. Jurnal Komunikasi, No.17 (2001) 81-118

Ibrahim Mamat (1996). Reka Bentuk Dan Pengurusan Latihan : Konsep Dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kertas Kerja Pengurusan Sumber Manusia MTT2703, Latihan dan Sumber Manusia. Diakses pada 19 Mac 2015 daripada http://sarjana.tripod.com/latihan1.html